NASTAVIMO RAZVOJ
ZAJEDNO

U JEDINSTVU JE SNAGA

UČLANI SE

ZA JAKO SARAJEVO

„…najviši nacionalni cilj Bošnjaka, strogo uzevši, nije nacionalan ni isključivo Bošnjački – to je cjelovita Bosna i Hercegovina, a to znači građanska Bosna i Hercegovina.“

Alija Izetbegović

Posljednje objavljeno

 • 18 Januara 2019 by Urednik, in Saopćenja,Vijesti
  Saopćenje za javnost
  Pozivamo gospodina Edina Fortu da iz moralnih razloga podnese ostavku na pozicij...
  READ MORE +
 • 18 Januara 2019 by Urednik, in Saopćenja,Vijesti
  Saopćenje za javnost
  Površnost i nespremnost da ozbiljno radi svoj posao, nakon eksperimenata u obraz...
  READ MORE +
 • 17 Januara 2019 by Urednik, in Saopćenja,Vijesti
  Saopćenje za javnost
  Izjave u medijima i napisi na društvenim mrežama Elmedina Konakovića, predsjedni...
  READ MORE +

PROGRAMSKA DEKLARACIJA

Stranke demokratske akcije

Naš primarni i dugoročni cilj je usvajanje Ustava kojim bi Bosna i Hercegovina bila definirana kao demokratska, regionalizirana, pravna i socijalna država pod nazivom Republika Bosna i Hercegovina sa tri nivoa vlasti: državni, regionalni i lokalni sa Gradom Sarajevom koji je politički, administrativni, kulturni i ekonomski centar Bosne i Hercegovine.

Reforme i mjere koje će poboljšati poslovno okruženje, smanjiti javnu potrošnju i opterećenja na rad, razviti poslovnu infrastrukturu, aktivirati raspoložive resurse, podržati mala i srednja preduzeća, poljoprivrednike , izvoznike , stimulisati potrošnju domaćih proizvoda, povećati pokrivenost uvoza izvozom i poboljšati naplatu javnih prihoda.

Za reguliranje pitanja državne imovine isključivo su nadležne institucije BiH. Državna imovina se može i mora rješiti na principima uvažavanja državnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH. Insistiramo na punoj implementaciji presude Ustavnog suda BiH o državnoj imovini i hitnom knjiženju državne kao i perspektivne vojne imovine na državu Bosnu i Hercegovinu.

Naši vanjskopolitički prioriteti su punopravno članstvo u NATO i EU, regionalna suradnja, posebno sa susjednim državama, privlačenje stranih investicija, podrška poslovnoj zajednici iz naše zemlje u nastupu na inozemnom tržištu, te zaštita interesa naših građana u svijetu. I dalje ćemo raditi na unapređenju prijateljskih odnosa sa zemljama istoka, posebno članicama OIC i intenzivirat ćemo ekonomsku suradnju sa poticanjem ulaganja u našu zemlju i jačanjem trgovinskih odnosa. U okviru državnih institucija i na druge načine, posebnu pažnju ćemo posvetiti anuliranju antibosanskih i antibošnjačkih lobiranja u svijetu.

Sigurnost građana, društva i države predstavlja osnovu povoljnog ambijenta za sveopći razvoj institucija, organizacija i struktura države i svih oblika ljudskog djelovanja u njima. Nacionalna/ državna sigurnost sve više je zavisna i integrirana u regionalnu i širu međunarodnu sigurnost da bi se sigurnosne prijetnje, rizici i izazovi uspješnije prevenirali.

Podržavamo aktivnosti na strukturalnom dijalogu o pravosuđu i provođenje reformi pravosuđa u BiH, u skladu sa međunarodnim i EU standardima koje , između ostalog, trebaju osigurati nezavisnost pravosuđa i usklađenost zakona i sudske prakse u BiH; formiranje Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine; cjelovitu strategiju za efikasno procesuiranje odgovornih za ratne zločine i unapređenje efikasnosti i efektivnosti u privrednim i upravnim sporovima.

Pozivamo tužilaštva i sudove da ubrzaju procesuiranje slučajeva korupcije, organiziranog kriminala i sumnjive privatizacije. Podržat ćemo zakonsko i finansijsko osiguranje samostalnosti i neovisnosti institucija za provođenje zakona; Odlučno ćemo sprečavati pokušaje da se policija i tužilaštvo stave pod političku kontrolu i utjecaj, posebno u postupcima imenovanja i razrješenja.

Afirmacija bh. indentiteta kao zajedničke odrednice svih građana Bosne i Hercegovine podrazumijeva državni bosanskohercegovački patriotizam , njegovanje i razvijanje tradicionalnih vrijednosti tolerancije i suživota naših naroda,njihovih različitih kultura i religija. Kultura svakog od bh. naroda je dio kulturne baštine svih nas, a ne samo naroda iz kojeg potiče.

Poštivanje različitih svjetonazora, vjerskih prava i sloboda, što je zagarantirano Ustavom BiH, podrazumijeva i vraćanje oduzete imovine vjerskim zajednicama / crkvama, obnovu porušenih i oštećenih vjerskih objekata i kulturno-historijskog naslijeđa uopće.

Potpuna provedba Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma, je ključna pretpostavka za reintegriranje mirne, stabilne i prosperitetne Bosne i Hercegovine. Za održiv povratak neohodno je, pored ekonomskih, osigurati i sve druge pretpostavke kao što je hitno rješavanje problema u obrazovnom procesu Bošnjaka u entitetu RS i insitucionalno jačanje pozicije povratnika u RS kroz zapošljavanje u općinsku i entitetsku administraciju, javni sektor, te državne institucije smještene u RS, kao i kantone gdje su Bošnjaci u manjini.

Naš cilj u o blasti boračko-invalidske zaštite je osigurati dostignuti obim prava i pravičan status boračkih populacija u skladu sa njihovim potrebama i realnim mogućnostima društva. Insistirajući na pravičnoj kategorizaciji i materijalnom obezbjeđenju ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca podržat ćemo utvrđivanje jedinstvene politike donošenjem sistemskih propisa kojima se reguliraju osnovna socijalno-statusna pitanja i pravni položaj boračke populacije, Zalagat ćemo se za kontinuirano provođenje Zakona o kontroli zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite i podzakonskih akata.

Podržat ćemo donošenje potrebnih zakona i provođenje aktivnosti koje će osigurati optimalne uvjeti za nesmetano funkcioniranje i stabilnost sistema penzijskog i invalidskog osiguranja. Tražit ćemo moguće rješenje problema uvezivanja radnog staža radnicima preduzeća u državnom vlasništvu, koja zbog neadekvatnog poslovanja nisu izvršila obavezu uplate doprinosa za svoje radnike.

Naš cilj je reforma i racionalizacija zdravstvenog sistema, uz jačanje kvaliteta usluga i principa solidarnosti i uspostava održivog zdravstvenog sistema koji će osigurati zdravstvenu zaštitu građana od rođenja pa do kraja života sa posebnom brigom za zdravlje osoba treće životne dobi, te onih koji boluju od malignih i kardiovaskularnih bolesti.

Naš cilj je efikasan i brzoreagujući obrazovni sistem, neopterećen ideologijama,povezan sa potrebama tržišta i usklađen sa evropskim standardima. Zalagat ćemo se za izgradnju društva baziranog na moralu i znanju, u kojem će obrazovanje biti tretirano kao jedan od važnijih razvojnih resursa, a ljudski potencijali kao osnovno bogatstvo društva.

U cilju obnavljanja i razvoja bosanskohercegovačkog kulturnog bića, podržat ćemo osiguranje ustavnih i institucionalnih pretpostavki za ostvarivanje kulturne politike na državnom nivou i subvencioniranje kulture na svim nivoima vlasti na principima kvaliteta kao kriterija, smatrajući kulturu faktorom duhovne i moralne ravnoteže društva. Podržat ćemo djelovanje i razvoj institucija koje se bave proučavanjem i zaštitom kulture i tradicije naroda Bosne i Hercegovine,kao i i donošenje zakona o čuvanju arhivske građe i postojećeg kulturnog blaga. U cilju razvoja sporta koji doprinosi odgoju i razvoju te očuvanju zdravlja djece i omladine, zalagat ćemo se za razvijanje sportske infrastrukture, stimuliranje sportskih klubova i organizacija, sistematsko rješavanje finansiranja državnih timova i olimpijskih selekcija BiH.

Nastavit ćemo promovirati vrijednosti braka između muškarca i žene i porodice kao temelja stabilnog i zdravog društva. Insistirat ćemo na zaštiti žene – majke i porodica sa više djece. Podržavat ćemo i raditi na unapređenju predškolskog obrazovanja, a posebnu pažnju posvetit ćemo odgoju i obrazovanju djece sa posebnim potrebama i djece bez roditelja. Dosljedno ćemo se zalagati za sprečavanje i borbu protiv pošasti suvremenog svijeta koje posebno destruktivno djeluju na djecu i porodicu – narkomanija, prostitucija, alkoholizam, pornografija itd. Pojačati napore, uz sistematske mjere, koje će stimulirati pomoć porodicama sa više djece i tako zaustaviti negativan trend nataliteta.

Području sa kojeg potiču žrtve genocida u Srebrenici i teritoriju Žepe kao zaštićenim zonama Ujedinjenih nacija, shodno rezolucijama Vijeća sigurnosti br. 819 i 824, posvetit ćemo posebnu brigu. I dalje ćemo se zalagati da ovo područje dobije poseban status koji će osigurati njegov razvoj i omogućiti održivi povratak prognanog stanovništva. U skladu sa rezolucijom Evropskog parlamenta, i dalje ćemo insistirati na donošenju zakona o obilježavanju genocida u Srebrenici.

Buduće uređenje Grada Mostara ima ključni značaj za ukupnu stabilizaciju političkih prilika i uspješan razvoj Grada. Poseban status Grada Mostara je utvrđen Vašingtonskim i Dejtonskim sporazumom koji definiraju obavezujuće principe lokalne samouprave u Mostaru. Provođenje presude Ustavnog suda BiH o Gradu Mostaru mora se zasnivati na navedenim principima sa rješenjem koje će osigurati ravnopravnu poziciju konstitutivnih naroda bez dominacije bilo koga, zaštiti prava Bošnjaka i isključiti potencijalnu diskriminaciju.

Približno 1/3 građana BiH živi u inozemstvu, a bh.dijaspora je mlada dijaspora i čini je radno najaktivniji dio stanovništva sa prosjekom starosti od 41,5 godina u zemljama EU, a 30 godina u SAD-u. Oni su tamo već osigurali stalni boravak ili državljanstva, mnogi postali uspješni i ugledni građani tih zemalja a većina njih uživa poštovanje šire zajednice. Stranka demokratske akcije će i ubuduće posvećivati pažnju našoj dijaspori i suradnji sa njom, posebno sa onim dijelom dijaspore koja se veže za održivi povratak, zapošljavanje, prosperitet lokalne zajednice. Prvenstveno ćemo nastaviti raditi na institucionalnom jačanju veza i suradnje sa našim građanima u inozemstvu. Najbolji način za ostvarivanje ove suradnje je uspostava državnog ministarstva za iseljeništvo i matice iseljenika. Istovremeno, naše iseljeništvo treba da bude jedan od važnih mostova suradnje sa drugim državama.

Ciljeve naše politike ostvarivat ćemo u suradnji sa drugim političkim subjektima i strankama sa kojima je moguće postići dogovor i kompromise, te koje imaju političke predstavnike u parlamentima. To se u prvom redu odnosi na političke stranke čiji je prioritet jačanje suverene i demokratske Bosne i Hercegovine u međunarodno priznatim granicama – države ravnopravnih naroda i građana, i koje se zalažu za njeno članstvo u NATO i EU. Ovo svakako podrazumijeva političke stranke koje imaju izabrane predstavnike iz hrvatskog, srpskog, bošnjačkog naroda i ostalih.

PRIDRUŽI SE

Pridruži se i postani dio Stranke demokratske akcije. Aktivno učestvuj u kreiranju boljeg životnog ambijenta.

VOLONTIRAJ

Pridruži se, postani član i volontiraj u Stranci demokratske akcije. Svojim nesebičnim zalaganjem možeš postati dio stranačkih procesa na lokalnim i višim nivoima

SDA TIM

Saznaj više o SDA timu

Pristupanje Stranci se odvija u 3 koraka

popunjavanje pristupnice

Ispunite online pristupnicu za članstvo ili volontiranje

komunikacija od strane OO SDA

Općinski odbor će Vas kontaktirati za detaljnija objašnjenja

potpisivanje pristupnice

Zvaničnim potpisivanjem i preuzimanjem članske karte postajete član Stranke

Saopćenja za javnost

 • in Saopćenja, Vijesti

  Saopćenje za javnost

  Pozivamo gospodina Edina Fortu da iz moralnih razloga podnese ostavku na poziciju premijera Kantona Sarajevo Promotori “nove vlasti” premijer Edin Forto i njegov mentor (premijer u sjeni Elmedin Konaković), koji najavljuju da u Sarajevu “više ništa neće biti isto” dotakli su moralno dno. Nova vlast u Kantonu Sarajevo, osim neznanja i populizma, te ...
 • in Saopćenja, Vijesti

  Saopćenje za javnost

  Površnost i nespremnost da ozbiljno radi svoj posao, nakon eksperimenata u obrazovanju, Vlada Kantona Sarajevo pokazala je još jednom, ovog puta u oblasti zdravstva.  Zaključak o nastavljanju moratorija na zapošljavanje  u javnom sektoru, donesen 03. januara, Vlada je dostavila  i zdravstvenim ustanovama, pokazujući time nepoznavanje elementarnih p...
TOP